Politika společnosti


Společnost Obaly Kartony s.r.o. je společnost zabývající se výrobou obalových materiálů z vlnitých lepenek. Záměrem společnosti je neustálé zlepšování výrobních procesů tak, aby byly naplňovány požadavky a potřeby zákazníků. Společnost za tímto účelem sestavila politiku společnosti.

Politika společnosti vychází z celkového výhledu a plánů společnosti, reálného zhodnocení vývoje trhu, interních podmínek a rozvoje firmy a je prezentována prostřednictvím těchto záměrů:

 1. Budovat prosperující firmu se spokojenými zákazníky, zaměstnanci a managementem.
 2. Dosahovat nejvyšší možné spokojenosti zákazníků z hlediska kvality
 3. Podporovat trvalé zlepšování efektivnosti a účinností systému managementu
 4. Zaměřovat se na analýzu trhu
 5. Neustále vyvíjet nové výrobky a nová zlepšení v souladu s normami a legislativou a s co nejmenším dopadem na životní prostředí
 6. Rozvíjet vztahy vedení firmy a pracovníků a rozvíjet jejich odborný růst a povědomí o otázkách kvality, ochraně životního prostředí a BOZP
 7. Rozvíjet vztahy s okolím společnosti a vyloučit diskriminaci při výběru nových zaměstnanců
 8. Ve vztahu k životnímu prostředí dbát na:
  • Dodržování legislativy a norem týkajících se této oblasti
  • Zvyšovat povědomí všech pracovníků a zabraňovat a předcházet poškození a znečišťování životního prostředí
  • Minimalizování odpadů
  • Podněcování externích dodavatelů k ochraně a péči o životní prostředí
  • Odbourávání starých ekologických zátěží
 9. Ve vztahu k BOZP dbát na:
  • Plnění požadavků a akceptovatelných právních zákonů, norem a předpisů a dalších požadavků, které se vztahují k problematice BOZP
  • Uplatňování a soustavný rozvoj prevence vzniku úrazů a poškození zdraví a na neustálé zlepšování systému BOZP
  • Rozvoj preventivních opatření v našich provozních podmínkách a uplatňování bezpečnostního hlediska ve všech procesech provozu
  • Implementace BOZP jako věci veřejného zájmu a součást péče o zaměstnance
  • Soustavné a kvalifikované vyhledávání, minimalizace, hodnocení rizik a informovanost zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran
  • Trvalou podporu a motivaci všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních, ochranu zdraví a majetek společnosti
  • Spolupráce se zaměstnanci, státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně BOZP a prevence vzniku a možných následků havárií, a využívat k tomu všechny formy interní i externí komunikace
  • Komunikace o politice společnosti se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinností v oblasti BOZP

Politika organizace je vyhlášena vedení společnosti s cílem její realizace za plné podpory všech pracovníků společnosti.

V Bohosudově dne 4.7.2017 Naděžda Habeltová
Jednatel společnosti 

Vytvořte si webové stránky zdarma!